Home

Tag

Tỉ lệ chuyển đổi là gì?

Mon, 25/02/2013, 17:46:35
Tỉ lệ chuyển đổi là gì? Trong Online Marketing, tỉ lệ chuyển đổi (Conversion rate - CR) là tỉ lệ khách hàng truy cập website và có hành động trên website như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email… Những hành động này như là những mục tiêu hướng tới của người quản trị web, nhà marketing hay ...